Güleser Tekstil
görsel
KVKK
Ana Sayfa / İK / KVKK

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

1.VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak GÜLESER TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

2.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Çalışan Adaylarının Şirketimiz ile paylaştığı kimlik, iletişim, mesleki deneyim verileri, özgeçmiş(cv) ve özgeçmiş içerisinde yer alan özlük bilgileri gibi kişisel verileriniz aşağıda belirtilen fakat bunlarla sınırlı olmayan amaç ve hukuki sebepler işlenmektedir.

2.1. Çalışan Adaylarının görüşmeye çağrılması ve görüşmelerin gerçekleştirilmesi, başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, referans araştırmasının yapılması,
2.2. Çalışan Adaylarının ziyareti halinde güvenlik önlemleri kapsamında kamera görüntülerinin izlenmesi ve kayıt altına alınması, şirket içi güvenliğin sağlanması,
2.3. Çalışan Adaylarının duruma göre idari ve resmi mercilerin taleplerinin karşılanması,
2.4. Çalışan Adaylarının istihdamına karar verilebilmesi ve özellikle;

- İş görüşmeleri esnasında kişinin beyan ettiği tecrübelerinin, eğitim durumunun, yetkinliklerinin araştırma, gözlem ve kaydının yapılması;
- İstihdam edilecek çalışan adayının görevlendirileceği ilgili departmanın iş koşullarına uygun eğitim, nitelik ve becerilerinin mevcudiyetinin tespiti;
- İşle bağlantılı belirli fonksiyonlar açısından özel risklerin tespiti amacıyla çalışan adayının kamuya açık bilgilerinin incelenmesi,
- Şirket’in idaresinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için;
- Görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmemesi durumunda, ileride adayın uygun bir pozisyon için görüşmeye çağrılması,
- İşe alım süreçlerinin yürütülmesi, kayda alınması ve iyileştirilmesi,
- İnsan kaynakları yönetimi verimliliğinin sağlanması için

Özel nitelikli kişisel veri olan sağlık veriniz çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenecektir. Ayrıca engelli personel kadrosu için başvuruda bulunmanız durumunda özel nitelikli kişisel veri olan sağlık veriniz açık rızanızı vermeniz halinde çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her hâlükârda kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca çalışan adaylarına ilişkin işlemeye konu olabilecek kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Eğitim Bilgisi, Görsel Veri, Mevcut ve Önceki İş Bilgisi, Özel Nitelikli Kişisel Veri, İşitsel Veri (Çağrı Kaydı), CV (Özgeçmiş), Güvenlik Bilgileri, Askerlik Bilgisi.

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLAR İLE AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak Şirket’in bünyesinde bulunduğu topluluk şirketlerine, insan kaynakları danışmanlık firmalarına, hizmetlerinden faydalandığımız iş ortaklarımıza ve gerekmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlara ayrıca Şirketimizin kullandığı yurt içinde bulunan bilişim sistemlerin veri tabanlarına aktarılabilecektir.

Özel nitelikli kişisel veri olan sağlık verileriniz ise, talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

5.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; öngörülen süreçlerin yürütülmesi, Şirket’in ilgili mevzuat çerçevesindeki hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, Şirket ile aranızda oluşabilecek muhtemel iş sözleşmesinin ifası, Şirket haklarınızı her zaman ön planda tutarak meşru menfaatini sağlayabilmesi ve yukarıda izah edilen amaçlar için sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda olmak üzere toplanır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla toplanmakta, işlenmekte ve aktarılabilmektedir.

6.KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

- Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
- Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
- Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
- Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek,

haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı www.guleser.com form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak; Dosab Ali Osman Sönmez Caddesi no:11-1 Osmangazi - Bursa adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya Şirketimizin gulesertekstil@hs01.kep.tr posta adresine; veya Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin guleser@guleser.com adresine veya kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

GÜLESER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Mersis No: 0419050817700001
İletişim Linki: www.guleser.com
Adres: DOSAB A.O.S. CADDE NO:11-1
E-mail: guleser@guleser.com
Kep Adresi: gulesertekstil@hs01.kep.tr
Telefon: 02242612525
Fax: 02242612530

▢ GÜLESER 6698 Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni okudum ve anladım.

Veri Sahibi / Çalışan Adayı

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:


Güleser Tekstil
EN
Artı iki